Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Εναέριας Επιθεώρησης Καλλιεργειών

Η υπηρεσία it-scout αφορά τον μεμονωμένο παραγωγό ή μεμονωμένες περιπτώσεις επιθεωρήσεων.

Με στόχο η υπηρεσία να είναι ανταγωνιστική στα κόστη παραγωγής άρα και επιλέξιμη από τον πελάτη, η iScout αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο, τον εξοπλισμό με ταχυμεταφορά. Ο ενδιαφερόμενος τον πηγαίνει στον αγρό που επιθυμεί την επιθεώρηση. Κατόπιν, η εκτέλεση της πτήσης γίνεται με απομακρυσμένο χειρισμό από τα γραφεία της iScout.

img_divider

Ανταγωνιστικό κόστος για τον πελάτη
Δεν απαιτεί εκπαιδευμένο προσωπικό του πελάτη.
Ευελιξία χρήσης
Ακρίβεια ελιγμών και αποτύπωσης